Rambler's Top100
ЗАКОН

Закон України №4443-VI від 23.02.2012 “Про внесення змін до Закону України “Про залізничний транспорт”

Законодатель: Верховная Рада
Принят: 23 февраля 2012

Про внесення змін до Закону України “Про залізничний транспорт”

 

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Закону України “Про залізничний транспорт” (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 40, ст. 183; 2002 р., № 16, ст. 114; 2003 р., № 37, ст. 300; 2004 р., № 13, ст. 181) такі зміни:

1) у статті 1:

в абзаці другому слова “організацій і” та “загального користування” виключити;

абзац третій викласти в такій редакції:

“залізниця — відокремлений підрозділ публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування (далі — АТ “Укрзалізниця”), утвореного відповідно до Закону України “Про особливості утворення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування”, який здійснює перевезення пасажирів та вантажів у визначеному регіоні залізничної мережі”;

в абзаці п’ятому слова “залізницями разом з” замінити словами “залізничним та”;

доповнити абзацом чотирнадцятим такого змісту:

“підприємства залізничного транспорту — суб’єкти господарювання, які провадять діяльність у сфері залізничного транспорту”;

2) у частині другій статті 2 слово “Залізниці” замінити словами “Підприємства залізничного транспорту”;

3) у частині першій статті 3 слова “Закону України “Про транспорт” замінити словами “законів України “Про транспорт”, “Про особливості утворення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування”;

4) у статті 4:

у частині першій слово “залізниць” замінити словами “залізничного транспорту”;

частини другу — п’яту виключити;

частину шосту викласти в такій редакції:

“Управління процесом перевезень у внутрішньому і міжнародному сполученнях здійснюється централізовано і належить до виключної компетенції АТ “Укрзалізниця”;

доповнити частиною сьомою такого змісту:

“Управління об’єктами державної власності, що не увійшли до статутного капіталу АТ “Укрзалізниця”, та його акціями, здійснення державного контролю, регулювання та нагляду за діяльністю залізничного транспорту загального користування провадяться Кабінетом Міністрів України, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері транспорту, іншими центральними органами виконавчої влади відповідно до закону з урахуванням особливостей, встановлених Законом України “Про особливості утворення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування”;

5) статтю 5 викласти в такій редакції:

“Стаття 5. Майно залізничного транспорту загального користування

Магістральні залізничні лінії загального користування та розміщені на них технологічні споруди, передавальні пристрої, що безпосередньо використовуються для забезпечення процесу перевезень, а саме: залізничні станції та колії загального користування, тягові підстанції, контактна мережа та інші пристрої технологічного електропостачання, системи сигналізації, централізації, блокування та управління рухом поїздів, об’єкти і майно, призначені безпосередньо для виконання аварійно-відновлювальних робіт, є державною власністю, закріплюються за АТ “Укрзалізниця” на праві господарського відання та не підлягають приватизації.

АТ “Укрзалізниця” не може відчужувати, передавати в користування, оренду, лізинг, концесію, управління, заставу, вносити до статутного (складеного) капіталу суб’єктів господарювання майно, що є державною власністю та передано АТ “Укрзалізниця” на праві господарського відання, а також вчиняти інші правочини, наслідком яких може бути відчуження такого майна.

Розпорядження майном, внесеним до статутного капіталу АТ “Укрзалізниця”, у тому числі списання, продаж, безоплатна передача, надання в користування, оренду, обмін, а також виведення з експлуатації рухомого складу, у тому числі контейнерів, здійснюються АТ “Укрзалізниця” відповідно до його статуту та законодавства”;

6) у статті 7:

у назві та частині першій слово “залізниць” замінити словами “підприємств залізничного транспорту”;

у частині третій:

у першому реченні слова “на залізницях” замінити словами “на залізничному транспорті”;

у другому реченні слова “із залізницями” замінити словами “з підприємствами залізничного транспорту”;

у частині четвертій слово “залізниць” замінити словами “АТ “Укрзалізниця”;

7) у частині другій статті 8 слово “залізниць” замінити словом “залізничного”;

8) у статті 9:

у частині другій:

у першому реченні слова “відповідними залізницями” замінити словами “АТ “Укрзалізниця”;

у другому реченні слово “залізниць” виключити;

після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:

“Тарифи на залізничні перевезення встановлюються з урахуванням інвестиційної складової”.

У зв’язку з цим частини третю — п’яту вважати відповідно частинами четвертою — шостою;

частину четверту викласти в такій редакції:

“Розроблення тарифів на перевезення вантажів, пасажирів, вантажобагажу залізничним транспортом у міжнародному сполученні, у тому числі транзитом, здійснюється АТ “Укрзалізниця”. Тарифи на транзитні перевезення встановлюються АТ “Укрзалізниця” відповідно до міжнародних договорів та законодавства України”;

у другому реченні частини шостої слово “залізницям” виключити;

9) у статті 10:

у частині першій слова “та організації” виключити;

частини другу і четверту викласти в такій редакції:

“Економічні відносини АТ “Укрзалізниця” та його залежних господарських товариств, порядок взаємодії між ними, включаючи розподіл доходів (прибутку) від перевезень, розрахунки за послуги та роботи, інші розрахунки, пов’язані з централізованим постачанням товарно-матеріальних цінностей, незбереженням вантажу, пошкодженням об’єктів залізничного транспорту загального користування, ремонтом рухомого складу, виготовленням запасних частин, здійснюються з урахуванням єдиної технології роботи в порядку, що визначається АТ “Укрзалізниця”;

“Плани діяльності і перспективні плани розвитку АТ “Укрзалізниця” затверджує центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері транспорту”;

частину п’яту доповнити словами “коштів АТ “Укрзалізниця”, залучених коштів”;

у частині шостій слово “залізниць” замінити словами “АТ “Укрзалізниця”;

частини восьму та одинадцяту виключити;

10) у статті 11:

у частині першій слова “Залізниці та підприємства” замінити словом “Підприємства”;

у частині п’ятій слова “здійснюють центральний орган виконавчої влади в галузі транспорту” замінити словами “здійснює центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері транспорту”, а слова “Укрзалізниця та їх органи на місцях” виключити;

11) у частині першій статті 12 слова “Залізниці та підприємства” замінити словом “Підприємства”;

12) у частині першій статті 13 слова “залізниць та підприємств” виключити;

13) у статті 15:

у першому реченні частини третьої слова “на підприємства пасажирського залізничного транспорту загального користування” виключити;

у частині четвертій слова “та організаціями” і “загального користування” виключити;

14) у статті 16:

у частині третій слова “підприємств, установ та організацій” виключити;

у частині четвертій слова “та організаціями” і “підприємств залізничного транспорту загального користування” виключити;

15) у статті 18:

у частині першій слова “Укрзалізниця, залізниці та інші підприємства, установи та організації” замінити словом “Підприємства”;

у частині другій слова “залізниці здійснюють” замінити словами “АТ “Укрзалізниця” здійснює”;

у частині четвертій слова “Залізниці” та “мають” замінити відповідно словами “АТ “Укрзалізниця” та “має”;

16) у статті 19:

у назві слово “залізниць” замінити словами “залізничного транспорту”;

слова “Залізниці повинні” замінити словами “АТ “Укрзалізниця” повинно”;

17) у статті 20 слово “Укрзалізницю” замінити словами “центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері транспорту”;

18) у статті 22:

у назві слова “залізниць” і “установ та організацій” виключити;

абзац перший частини першої викласти в такій редакції:

“Підприємства залізничного транспорту мають право”;

у першому реченні частини другої слова “залізниць”, “установ та організацій” і “загального користування” виключити;

19) у тексті Закону слово “Укрзалізниця” в усіх відмінках замінити словами “АТ “Укрзалізниця” у відповідному відмінку.

2. Цей Закон набирає чинності з дня державної реєстрації публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування, утвореного відповідно до Закону України “Про особливості утворення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування”.

 

Президент України                                                                        В.ЯНУКОВИЧ
 

м. Київ

23 лютого 2012 року

№ 4443-VI

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
ПРЕДПРИЯТИЯ
ХОЛДИНГИ
ПЕРСОНЫ
ПАРТНЁРЫ
pекламные ссылки

miavia estudia

(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины

При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены

Сделано в miavia estudia.