Rambler's Top100
ЗАКОН

Наказ Міністерства промислової політики України від 11.09.2006 р. № 329 "Про затвердження Порядку конкурсного відбору інвестиційних проектів, спрямованих на реалізацію інноваційного продукту і (або) інноваційної продукції у сфері промисловості, у тому чис

Законодатель: Верховная Рада

Відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 30 травня 2006 року № 757 ”Про затвердження Порядку використання у 2006 році коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки інновацій та інвестицій, у тому числі вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу”

наказую:

1. Затвердити Порядок конкурсного відбору інвестиційних проектів, спрямованих на реалізацію інноваційного продукту і (або) інноваційної продукції у сфері промисловості, у тому числі вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу (далі — Порядок), що додається.

2. Департаменту науково-технічного та інноваційно-інвестиційного забезпечення :

2.1. Подати наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

2.2. Підготувати проект наказу Міністерства промислової політики про затвердження складу Міжвідомчої конкурсної комісії з відбору інвестиційних проектів, спрямованих на реалізацію інноваційного продукту і (або) інноваційної продукції у сфері промисловості, у тому числі вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу, до якої включити (за згодою) представників Міністерства освіти і науки, Міністерства економіки та Міністерства фінансів.

3. Міжвідомчій конкурсній комісії у своїй роботі керуватися вимогами затвердженого Порядку.

4. Управлінню справами забезпечити публікацію цього наказу в засобах масової інформації.

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

20 вересня 2006 р.

за № 1062/12936

ПОРЯДОК

конкурсного відбору інвестиційних проектів,

спрямованих на реалізацію інноваційного продукту

і (або) інноваційної продукції у сфері промисловості,

у тому числі вітчизняного машинобудування

для агропромислового комплексу

1. Цей Порядок визначає механізм проведення на конкурсних засадах відбору інвестиційних проектів, спрямованих на реалізацію інноваційного продукту і (або) інноваційної продукції у сфері промисловості, у тому числі вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу (далі — інвестиційні проекти),

фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів державного бюджету за кодом програмної класифікації видатків 2601290 “Державна програма підтримки інновацій та інвестицій, в тому числі вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу” ( 3235-15 ).

2. Інвестиційні проекти на конкурс можуть подавати підприємства, установи та організації всіх форм власності (далі -заявники).

3. До участі в конкурсі не допускаються суб'єкти господарської діяльності або їх участь у конкурсі може бути припинена, якщо вони:

 • визнані банкрутами або стосовно них порушено справу про банкрутство;
 • перебувають у стадії ліквідації;
 • припинили свою господарську діяльність;
 • подали недостовірну інформацію щодо інвестиційного проекту або свого фінансово-економічного стану;
 • їх діяльність є збитковою.

4. Критеріями відбору інвестиційних проектів мають бути:

 • відповідність інвестиційного проекту визначеним законодавством науково-технічним та інноваційним пріоритетам;
 • спрямованість інвестиційного проекту на розроблення та впровадження у промислове виробництво конкурентоспроможної високотехнологічної продукції, ресурсозберігальних та екологічно-безпечних технологій;
 • фінансово-економічні показники ефективності інвестиційного проекту (чиста приведена вартість, внутрішня норма прибутковості, індекс рентабельності проекту, термін окупності інвестицій);
 • технічні основи організації майбутнього виробництва (технологія та устаткування, технічний рівень нових виробничих фондів);
 • наявність розробленого техніко-економічного обґрунтування та проектно-кошторисної документації;
 • наявність ринків збуту продукції, що вироблятиметься згідно з проектом;
 • правове забезпечення проекту (наявність необхідних для реалізації проекту ліцензій із зазначенням виду господарської діяльності);
 • створення нових робочих місць;
 • відповідність вимогам санітарно-гігієнічних, радіаційних, екологічних, архітектурних та інших норм, установлених законодавством;
 • фінансово-економічний стан суб'єкта господарської діяльності.

5. Конкурсний відбір інвестиційних проектів (далі — конкурс) здійснюється Міжвідомчою конкурсною комісією з відбору інвестиційних проектів, спрямованих на реалізацію інноваційного продукту і (або) інноваційної продукції у сфері промисловості, у тому числі вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу (далі — Комісія), склад якої затверджується наказом Мінпромполітики.

До складу Комісії входять представники Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України та інших центральних органів виконавчої влади (за згодою).

6. Комісія розміщує оголошення про проведення конкурсу інвестиційних проектів у друкованих засобах масової інформації та на веб-порталі Мінпромполітики, яке повинне містити таку інформацію:

 • умови та місце його проведення;
 • граничний строк подання на конкурс інвестиційних проектів.

7. Для участі в конкурсі заявник подає до Мінпромполітики інвестиційний проект, до якого додаються такі документи:

 • відомості про найменування, місцезнаходження юридичної особи, номер телефону, прізвище, ім'я та по батькові керівника;
 • копії нотаріально засвідчених установчих документів, документів про його державну реєстрацію та взяття на облік в органах державної податкової служби; довідку про фінансово-економічний стан за попередні два роки та за звітний період поточного року;
 • інформацію про наявність заборгованості перед бюджетами та державними цільовими фондами;
 • виписку з реєстру прав власників іменних цінних паперів (для акціонерних товариств);
 • висновок науково-технічної експертизи Українського державного центру науково-технічної та інноваційної експертизи щодо інноваційного продукту і (або) інноваційної продукції, що реалізується при виконанні інвестиційного проекту.

Документи складаються українською мовою і підписуються керівником та головним бухгалтером заявника. Керівник заявника несе відповідальність за достовірність інформації згідно із законодавством України.

Інформація, що міститься в документах, є конфіденційною та не підлягає розголошенню, крім випадків, передбачених чинним законодавством України.

За результатами розгляду документів приймається рішення про допущення до участі в конкурсному відборі.

У разі недопущення до участі у конкурсному відборі заявник повідомляється протягом 10 днів, письмово, з обґрунтуванням причин відмови.

8. Заявник має право:

 • подати на конкурс тільки один інвестиційний проект;
 • звернутися до Комісії із запитом стосовно роз'яснення конкурсних вимог.

Комісія дає відповідь на запит протягом десяти робочих днів після його отримання;

 • відкликати інвестиційний проект, повідомивши про це Комісію у письмовій формі.

9. Голова Комісії призначає дату і місце проведення конкурсного відбору.

10. Комісія розглядає та проводить оцінку інвестиційних проектів на основі критеріїв, зазначених у пункті 4 цього Порядку.

Члени Комісії дають оцінку кожному критерію проекту за трьохбальною шкалою: низька — “1 бал”, середня — “2 бали”, висока — “3 бали”.

Якщо критерій не розкрито, то ставиться 0 балів.

11. Інвестиційні проекти, які отримали найбільшу кількість балів і фінансування яких забезпечено в межах видатків Державного бюджету України на 2006 рік за кодом програмної класифікації видатків 2601290 “Державна програма підтримки інновацій та інвестицій, в тому числі вітчизняного машинобудування для

агропромислового комплексу”, вважаються проектами, які пройшли конкурсний відбір.

12. Рішення Комісії щодо переліку інвестиційних проектів, які пройшли конкурсний відбір та обсягів їх фінансування за рахунок коштів державного бюджету приймається на закритому засіданні простою більшістю голосів у разі участі в голосуванні не менш як двох третин її членів, оформляється протоколом, що підписується секретарем Комісії, затверджується головою Комісії, розміщується протягом п'яти робочих днів на веб-порталі Мінпромполітики та доводиться до відома заявників.

13. Інформаційне та організаційно-технічне забезпечення роботи Комісії здійснює департамент науково-технічного та інноваційно-інвестиційного забезпечення Мінпромполітики.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
ПРЕДПРИЯТИЯ
ХОЛДИНГИ
ПЕРСОНЫ
ПАРТНЁРЫ
pекламные ссылки

miavia estudia

(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины

При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены

Сделано в miavia estudia.