Rambler's Top100
ЗАКОН

Проект Закону України "Про особливості приватизації Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд" №8576

Законодатель: Верховная Рада

Проект Закону України “Про особливості приватизації Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд” №8576 (ініціатор внесення — народний депутат України Матвієнков С. А., в-о 55)

Приватизація Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд (далі — Комбінат) здійснюється згідно з законодавством України про приватизацію з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

Розділ I. Загальні положення

Стаття 1. Визначення термінів

Для цілей цього Закону наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

 • відкриті торги — конкурентний спосіб продажу пакета акцій, за яким переможцем визнається промисловий інвестор, що відповідає кваліфікаційним вимогам та запропонував найвищу ціну;
 • промисловий інвестор — юридична особа або об'єднання юридичних осіб (резидент чи нерезидент), що понад один рік здійснюють економічну діяльність з видобутку гірничорудних копалин, виробництва залізорудної сировини чи оптової торгівлі цією продукцією чи споживання цієї продукції в основному виробництві або здійснюють безпосередній контроль на підприємствах, які проводять таку економічну діяльність. Промисловим інвестором не може бути юридична особа або об'єднання юридичних осіб, зареєстровані в офшорній зоні;
 • пакет акцій — пакет акцій, який належить державі у статутному фонді Комбінату, який приватизується відповідно до цього Закону;
 • початкова ціна — ціна пакета акцій, яка визначається на підставі незалежної оцінки, виходячи з ринкової вартості;
 • введення Комбінату в експлуатацію — завершення будівництва Комбінату, що передбачає проведення комплексу робіт щодо введення в експлуатацію об’єктів Комбінату з використанням передбачених проектом видів сировини та відповідно до затверджених в установленому порядку проектів, що пройшли екологічну, технічну та інші види, передбаченої законодавством, експертизи, і організацію поетапного введення Комбінату в експлуатацію.

Стаття 2. Мета приватизації Комбінату

Згідно з цим Законом метою приватизації Комбінату є:

 • реалізації пакету акцій Комбінату покупцям, які мають зацікавленість у розвитку підприємства;
 • введення Комбінату в експлуатацію з метою забезпечення металургійних підприємств залізорудною сировиною шляхом переробки накопичених запасів викривних порід та відходів залізної руди діючих підприємств Криворізького басейну;
 • проведення розрахунків з країнами-учасницями будівництва Комбінату;
 • збільшення надходжень коштів до Державного бюджету України;

Стаття 3. Особливі принципи приватизації Комбінату

Особливими принципами приватизації Комбінату є:

 • заборона перепрофілювання;
 • продаж пакета акцій у розмірі 56,4 відсотків на відкритих торгах промисловому інвестору;
 • введення Комбінату в експлуатацію і здійснення виробництва виключно з використанням накопичених запасів викривних порід та відходів залізної руди діючих підприємств Криворізького басейну;
 • проведення розрахунків з країнами-учасницями будівництва Комбінату;
 • платність відчуження майна;
 • створення сприятливих умов для залучення інвестицій;
 • повне, своєчасне та достовірне інформування громадян про об'єкт та умови приватизації;
 • здійснення державного нагляду та контролю.

Стаття 4. Об'єкт приватизації

Об'єктом приватизації згідно із цим Законом є пакет акцій, що перебуває у державній власності на день набрання чинності цим Законом і підлягає приватизації.

Стаття 5. Суб'єкти приватизації

Суб'єктами приватизації Комбінату згідно з цим Законом є:

 • Фонд державного майна України;
 • центральний орган виконавчої влади у сфері промислової політики;
 • промислові інвестори, визнані такими відповідно до законодавства про приватизацію.

Розділ II. Порядок приватизації комбінату

Стаття 6. Порядок приватизації

Порядок приватизації Комбінату складається з таких етапів:

 • прийняття рішення про приватизацію та проведення передприватизаційної підготовки;
 • створення комісії з приватизації та розробка умов приватизації;
 • проведення викупу об'єкта приватизації;
 • проведення відкритих торгів з продажу належних державі пакету акцій Комбінату.

Кожний наступний етап порядку приватизації виконується лише після повного виконання попереднього етапу.

Стаття 7. Прийняття рішення про приватизацію Комбінату

Рішення про приватизацію Комбінату приймається Кабінетом Міністрів України за поданням Фонду державного майна України та опубліковується в газеті “Урядовий кур'єр”.

Стаття 8. Створення комісії з приватизації та розробка умов приватизації

Кабінет Міністрів України за поданням Фонду державного майна України протягом місяця з дня прийняття рішення про приватизацію Комбінату утворює Комісію з приватизації Комбінату (далі — Комісія) і визначає її повноваження.

До складу Комісії за принципом однакового представництва входять народні депутати України (за згодою), представники Кабінету Міністрів України, Фонду державного майна України, Антимонопольного комітету України, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, центральних органів виконавчої влади з питань економіки, фінансів, промислової політики України, трудового колективу Комбінату.

Функції, повноваження, відповідальність та порядок діяльності Комісії визначаються положенням, що затверджується Кабінетом Міністрів України. Керівник Комісії призначається Кабінетом Міністрів України.

Протягом одного місяця з дня утворення конкурсна комісія розробляє умови приватизації Комбінату, в тому числі визначає умови відкритих торгів, строки продажу пакету акцій, а також кваліфікаційні вимоги, що застосовуються для визначення промислового інвестора. Розроблені умови схвалюються Фондом державного майна України і Міністерством промислової політики України та подаються на затвердження Кабінету Міністрів України. Умови приватизації повинні передбачати такі зобов'язання покупця:

 • заборону на перепрофілювання підприємства;
 • здійснення виробництва виключно з використанням накопичених запасів викривних порід та відходів залізної руди діючих підприємств Криворізького басейну;
 • проведення розрахунків з країнами-учасницями будівництва Комбінату;
 • створення нових та збереження існуючих робочих місць;
 • утримання об'єктів соціально-побутового призначення;
 • виконання заходів щодо створення безпечних і нешкідливих умов праці та охорони навколишнього середовища;
 • сприяння залученню інвестицій у підприємство;
 • сплату поточних платежів до Державного бюджету України та місцевих бюджетів.

Включення інших умов приватизації не допускається.

Стаття 9. Проведення експертної оцінки пакетів акцій

Пакет акцій Комбінату, підлягає експертній оцінці в порядку, що визначається Фондом державного майна України.

Стаття 10. Спосіб приватизації

Приватизація Комбінату здійснюється шляхом продажу його акцій, що належать державі.

Продаж акцій Комбінату здійснює Фонд державного майна України, в тому числі за участю уповноважених ним осіб, шляхом продажу на відкритих торгах пакета акцій промисловому інвестору.

Стаття 11. Продаж пакета акцій Комбінату на відкритих торгах

Відкриті торги проводяться Фондом державного майна України, з урахуванням таких умов:

 • у відкритих торгах можуть брати участь тільки промислові інвестори;
 • для претендентів на участь у відкритих торгах визначаються кваліфікаційні вимоги, а також перелік документів, що підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам, які він повинен подати;
 • засобом платежу є виключно грошові кошти;
 • розрахунки за придбані акції здійснюються відповідно до законодавства про приватизацію.

Термін оплати вартості акцій не повинен перевищувати тридцяти днів від дня укладення договору купівлі-продажу пакета акцій.

Продаж пакета акцій Комбінату, придбаних на відкритих торгах, оформлюється шляхом укладання договору купівлі-продажу акцій між продавцем та покупцем.

Перехід права власності на придбані акції здійснюється після повної сплати вартості придбаного пакета.

З метою забезпечення конкуренції відкриті торги проводяться за наявності не менше двох промислових інвесторів.

Розділ III. Захист інтересів держави

Стаття 12. Захист інтересів держави

У випадку порушень умов приватизації викладених у цьому Законі пакет акцій повертається у державну власність. Кошти, отримані в результаті приватизації поверненню покупцю не підлягають.

Розділ IV. Прикінцеві положення

 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 2. Закони України та інші нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.
 3. Кабінету Міністрів України в місячний термін після набрання чинності цим Законом: підготувати та внести на розгляд Верховної Ради України законопроекти, що випливають із цього Закону; привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом; забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх рішень у відповідність із цим Законом; відповідно до компетенції забезпечити видання нормативно-правових актів, передбачених цим Законом.
 4. Частину першу статті 12 Закону України “Про плату за землю” (Відомості Верховної Ради України, 1996 p., N 45, ст. 238; 1997 p., N 47, ст. 294; 1999 p., N 15, ст. 83, N 18, ст. 140, N 32, ст. 264, N 38, ст. 352, N 39, ст. 356; 2000 р., N 2, ст. 16, N 3, ст. 20, N 22, ст. 172, N 32, ст. 260, N 43, ст. 363, N45, ст. 375, N 48, ст. 406; 2001 р., N 7, ст. 36, N 11, ст. 46, N 15, ст. 74, N 20, ст. 96, N 50, ст. 261;2003 р., N10-11, ст. 86, N 26, ст. 195, N 30, ст. 243; 2004 р., N 17-18, ст. 250, N51, ст. 547; 2005 р., N 3, ст. 77, N 4, ст. 103, N 7-8, ст. 162, N 17-18-19, ст. 267 доповнити пунктом сьомим такого змісту: “7) Криворізький гірничо-збагачувальний комбінат окислених руд на період завершення будівництва Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд, введення його в експлуатацію та проведення розрахунків з країнами — учасницями будівництва.”
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Проект Закону України "Про особливості приватизації Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд" №8576

ПРЕДПРИЯТИЯ
ХОЛДИНГИ
ПЕРСОНЫ
ПАРТНЁРЫ
pекламные ссылки

miavia estudia

(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины

При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены

Сделано в miavia estudia.