Rambler's Top100
ЗАКОН

Закон України №4442-VI від 23.02.2012 “Про особливості утворення державного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування”

Законодатель: Верховная Рада
Принят: 23 февраля 2012


Про особливості утворення державного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування

 

Цей Закон визначає правові, економічні та організаційні особливості утворення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування, 100 відсотків акцій якого належать державі (далі — Товариство), управління і розпорядження його майном та спрямований на забезпечення економічної безпеки і захисту інтересів держави.

 

Розділ I

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Стаття 1. Визначення термінів

1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:

1) майно залізничного транспорту загального користування — майно, у тому числі об’єкти інфраструктури, що належать Державній адміністрації залізничного транспорту України, підприємствам, установам та організаціям залізничного транспорту загального користування, зокрема будівлі, споруди, об’єкти незавершеного будівництва, об’єкти соціальної сфери, транспортні засоби, обладнання, устаткування, інвентар, інші матеріальні цінності та нематеріальні активи, цінні папери, корпоративні права держави, право постійного користування земельними ділянками, а також інші майнові права, включаючи права на об’єкти інтелектуальної власності, кошти, у тому числі в іноземній валюті. До об’єктів соціальної сфери належать структурні підрозділи підприємств, установ та організацій залізничного транспорту загального користування з питань охорони здоров’я, відпочинку, торгівлі, громадського харчування, фізичної культури та спорту, професійної підготовки;

2) підприємства залізничного транспорту загального користування — залізниці та державні підприємства, що належать до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері транспорту;

3) установи та організації залізничного транспорту загального користування — заклади охорони здоров’я, навчальні заклади, що належать до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері транспорту, а також вищі навчальні заклади I рівня акредитації, які здійснюють підготовку фахівців для залізничного транспорту.

 

Розділ II

ОСОБЛИВОСТІ УТВОРЕННЯ І ФУНКЦІОНУВАННЯ ТОВАРИСТВА

 

Стаття 2. Особливості утворення Товариства

1. Утворення Товариства здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів України відповідно до законодавства з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

2. Утворення Товариства не потребує попереднього дозволу Антимонопольного комітету України.

3. Товариство утворюється як публічне акціонерне товариство, 100 відсотків акцій якого закріплюються в державній власності, на базі Державної адміністрації залізничного транспорту України, а також підприємств, установ та організацій залізничного транспорту загального користування, які реорганізовуються шляхом злиття (далі — підприємства залізничного транспорту).

4. Статут Товариства затверджується Кабінетом Міністрів України.

5. Засновником Товариства є держава в особі Кабінету Міністрів України.

6. Товариство є правонаступником усіх прав і обов’язків Державної адміністрації залізничного транспорту України та підприємств залізничного транспорту.

7. Оприлюднення затвердженого Кабінетом Міністрів України переліку підприємств залізничного транспорту, на базі яких утворюється Товариство, є офіційним повідомленням для кредиторів про припинення таких суб’єктів господарювання.

8. Під час утворення Товариства, формування його статутного капіталу та припинення Державної адміністрації залізничного транспорту України і підприємств залізничного транспорту, у тому числі під час відступлення права вимоги, переведення боргу, проведення реорганізації, не застосовуються положення законодавства щодо:

необхідності одержання згоди кредиторів стосовно заміни боржника у зобов’язанні (переведення боргу), якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України;

права кредиторів вимагати у зв’язку з проведенням реорганізації забезпечення виконання зобов’язань, їх дострокового припинення або виконання та відшкодування збитків;

неможливості завершення реорганізації до задоволення вимог, заявлених кредиторами;

проведення аудиторської перевірки фінансової звітності підприємств залізничного транспорту;

проведення екологічного аудиту підприємств залізничного транспорту.

9. Одночасно з прийняттям рішення про утворення Товариства Кабінет Міністрів України формує комісію з утворення Товариства, до складу якої входять представники Кабінету Міністрів України, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері транспорту, Державної адміністрації залізничного транспорту України, Фонду державного майна України, центрального органу виконавчої влади з питань економічної політики, профспілок, що діють у галузі.

Комісія у чотиримісячний строк з дня затвердження її складу подає центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері транспорту, для затвердження у місячний строк зведений передавальний акт, зведений акт оцінки майна залізничного транспорту загального користування, а також проект статуту Товариства для подання Кабінетові Міністрів України. Зведені передавальний акт та акт оцінки складаються на основі узагальнених даних передавальних актів та актів оцінки, складених стосовно цілісного майнового комплексу кожного підприємства залізничного транспорту.

Розмір статутного капіталу Товариства визначається під час його утворення згідно із зведеним актом оцінки майна залізничного транспорту загального користування.

Стаття 3. Обмеження в діяльності Державної адміністрації залізничного транспорту України, підприємств залізничного транспорту, що реорганізовуються

1. З дня прийняття рішення Кабінету Міністрів України про утворення Товариства до державної реєстрації Товариства Державна адміністрація залізничного транспорту України, підприємства залізничного транспорту, господарські товариства, 100 відсотків акцій (часток, паїв) яких належать державі та вносяться до статутного капіталу Товариства, не мають права без згоди центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері транспорту:

вчиняти правочини, які можуть призвести до відчуження майна, вартість якого становить більше 5 відсотків балансової вартості активів Державної адміністрації залізничного транспорту України та підприємств залізничного транспорту на день затвердження останнього балансового звіту;

скорочувати чисельність працівників;

здійснювати випуск цінних паперів, надавати позики;

передавати нерухоме майно в оренду;

передавати майно в заставу або безоплатне користування;

придбавати акції (частки, паї) у статутному (складеному) капіталі господарських товариств.

Стаття 4. Формування статутного капіталу Товариства

1. До статутного капіталу Товариства вносяться:

майно залізничного транспорту загального користування;

100 відсотків акцій акціонерних товариств, що проводять ремонт тягового рухомого складу та виготовляють залізобетонні конструкції і шпали, повноваження з управління корпоративними правами яких здійснює центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері транспорту;

акції (частки, паї), що належать державі у статутному (складеному) капіталі господарських товариств, утворених за участю підприємств залізничного транспорту;

право постійного користування земельними ділянками, наданими для розміщення підприємств залізничного транспорту;

право господарського відання магістральними залізничними лініями загального користування та розміщеними на них технологічними спорудами, передавальними пристроями, що безпосередньо використовуються для забезпечення процесу перевезень, а саме: залізничні станції та колії загального користування, тягові підстанції, контактна мережа та інші пристрої технологічного електропостачання, системи сигналізації, централізації, блокування та управління рухом поїздів, об’єкти і майно, призначені безпосередньо для виконання аварійно-відновлювальних робіт.

2. Внесення права користування земельними ділянками, наданими для розміщення підприємств залізничного транспорту, до статутного капіталу Товариства здійснюється відповідно до нормативної оцінки таких ділянок, а у разі її відсутності — відповідно до експертної оцінки.

3. Внесення нерухомого майна залізничного транспорту до статутного капіталу Товариства може здійснюватися на підставі обліку майна на балансах Державної адміністрації залізничного транспорту України, підприємств залізничного транспорту відповідно до законодавства без попередньої державної реєстрації права власності на таке майно.

Стаття 5. Особливості функціонування Товариства

1. Товариство провадить діяльність, у тому числі пов’язану з державною таємницею, до отримання необхідних ліцензій та інших документів дозвільного характеру на основі відповідних документів, отриманих підприємствами залізничного транспорту, у межах строку їх дії.

2. Переоформлення правовстановлюючих документів на об’єкти нерухомого майна, внесені до статутного капіталу Товариства, здійснюється протягом двох років з дня державної реєстрації Товариства.

Державна реєстрація прав на нерухоме майно, внесене до статутного капіталу Товариства, здійснюється на підставі передавального акта та акта оцінки майна залізничного транспорту, внесеного до статутного капіталу Товариства. Передавальний акт та/або акт оцінки майна залізничного транспорту є документами, що підтверджують виникнення, перехід, припинення прав на майно, внесене до статутного капіталу Товариства.

3. Акції господарських товариств, внесені до статутного капіталу Товариства, є його власністю.

З дня державної реєстрації Товариство зобов’язане набути у встановленому порядку право власності на акції, внесені до його статутного капіталу.

Дивіденди, отримані Товариством за результатами діяльності господарських товариств, пакети акцій яких внесені до його статутного капіталу, можуть спрямовуватися Товариством на відновлення основних засобів таких господарських товариств.

4. Чистий прибуток Товариства, з якого розраховується та сплачується частина чистого прибутку (доходу) до Державного бюджету України, зменшується на суму нарахованої амортизації на майно, передане Товариству на праві господарського відання, яка спрямовується для фінансування капітальних вкладень на будівництво (реконструкцію, модернізацію) таких об’єктів.

Стаття 6. Органи Товариства

1. Органами Товариства є:

загальні збори;

правління;

наглядова рада;

ревізійна комісія.

2. Вищим органом Товариства є загальні збори. Функції загальних зборів виконує Кабінет Міністрів України.

3. Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю, є правління.

Очолює правління голова, який призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України.

Чисельність і персональний склад правління затверджуються Кабінетом Міністрів України.

4. Контроль за діяльністю правління та захист прав акціонерів Товариства здійснює наглядова рада.

Чисельність і персональний склад наглядової ради затверджуються Кабінетом Міністрів України.

5. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства здійснює ревізійна комісія.

Чисельність і персональний склад ревізійної комісії затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Стаття 7. Соціальні гарантії працівників Товариства

1. Товариство повністю відповідає за зобов’язаннями, які передбачені Галузевою угодою між Державною адміністрацією залізничного транспорту України та профспілками щодо підприємств залізничного транспорту, до укладення нової відповідної угоди.

2. Трудові відносини працівників Державної адміністрації залізничного транспорту України, підприємств залізничного транспорту продовжуються з Товариством.

Стаття 8. Обмеження обігу акцій Товариства

1. У державній власності перебуває 100 відсотків акцій Товариства, які забороняється відчужувати, передавати в управління, заставу, використовувати для формування статутного (складеного) капіталу суб’єктів господарювання та вчиняти щодо них інші правочини, наслідком яких може бути їх відчуження з державної власності.

Стаття 9. Управління корпоративними правами держави

1. Управління корпоративними правами держави стосовно Товариства здійснює Кабінет Міністрів України.

2. Управління корпоративними правами держави, переданими до статутного капіталу Товариства, здійснює Товариство.

Стаття 10. Обмеження щодо розпорядження майном Товариства

1. Магістральні залізничні лінії загального користування та розміщені на них технологічні споруди, передавальні пристрої, що безпосередньо використовуються для забезпечення процесу перевезень, а саме: залізничні станції та колії загального користування, тягові підстанції, контактна мережа та інші пристрої технологічного електропостачання, системи сигналізації, централізації, блокування та управління рухом поїздів, об’єкти і майно, призначені безпосередньо для виконання аварійно-відновлювальних робіт, є державною власністю та закріплюються за Товариством на праві господарського відання.

2. Товариство не може відчужувати, передавати в користування, оренду, лізинг, концесію, управління, заставу, безоплатне користування, вносити до статутного (складеного) капіталу суб’єктів господарювання майно, зазначене в частині першій цієї статті, та вчиняти щодо нього інші правочини, наслідком яких може бути відчуження такого майна.

Таке майно не підлягає приватизації, продажу під час провадження у справі про банкрутство, на нього не може бути звернене стягнення за рішенням суду, накладено арешт.

3. Товариство не має права безоплатно передавати майно, внесене до його статутного капіталу, іншим юридичним особам чи громадянам, крім передбачених законом випадків.

4. Порядок списання, відчуження, передачі в користування, оренду, концесію майна, зазначеного в частині першій цієї статті, розпорядження іншим майном, внесеним до статутного капіталу Товариства, та майном, набутим Товариством, визначається Кабінетом Міністрів України.

Кошти, отримані Товариством від операцій з майном, спрямовуються виключно на провадження статутної діяльності Товариства.

Стаття 11. Відповідальність за порушення вимог цього Закону

1. За порушення вимог цього Закону посадові особи несуть кримінальну, адміністративну та дисциплінарну відповідальність згідно із законом.

 

Розділ III

ПЕРЕХІДНІ ТА ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Закони та інші нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

3. Земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні Державної адміністрації залізничного транспорту України та підприємств залізничного транспорту, використовуються Товариством відповідно до їх цільового призначення.

З дня припинення Державної адміністрації залізничного транспорту України та підприємств залізничного транспорту до дня оформлення Товариством прав на користування земельними ділянками, які перебували у постійному користуванні Державної адміністрації залізничного транспорту України та зазначених підприємств, Товариство зобов’язане використовувати згідно з цільовим призначенням відповідні земельні ділянки в розмірах та межах, у яких вони перебували в постійному користуванні Державної адміністрації залізничного транспорту України та підприємств залізничного транспорту або фактично використовувалися ними, і за які сплачувався земельний податок.

У разі відчуження Товариством нерухомого майна земельна ділянка, на якій воно розташоване, передається відповідно до закону.

4. Майнові комплекси підприємств залізничного транспорту з їх інфраструктурою, які виключаються з переліку об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, та переліку об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, але можуть бути корпоратизовані, використовуються виключно для їх внесення до статутного капіталу Товариства відповідно до цього Закону.

5. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1) у Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3-4, ст. 27):

у статті 92:

частину другу доповнити пунктом “г” такого змісту:

“г) публічне акціонерне товариство залізничного транспорту загального користування, утворене відповідно до Закону України “Про особливості утворення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування”;

доповнити частиною третьою такого змісту:

“3. Право постійного користування земельними ділянками може вноситися державою до статутного капіталу публічного акціонерного товариства залізничного транспорту, утвореного відповідно до Закону України “Про особливості утворення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування”;

частину дев’яту статті 149 після слів “рекреаційного призначення” доповнити словами “та суб’єктів господарювання залізничного транспорту загального користування у зв’язку з їх реорганізацією шляхом злиття під час утворення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування відповідно до Закону України “Про особливості утворення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування”;

2) у Законі України “Про приватизацію державного майна” (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 17, ст. 122; 2006 р., №№ 9-11, ст. 96; 2007 р., № 7-8, ст. 66; 2008 р., № 5-8, ст. 78, № 27-28, ст. 253; 2009 р., № 36-37, ст. 511; із змінами, внесеними Законом України від 13 січня 2012 року № 4336-VI):

у частині другій статті 3:

абзац другий доповнити словами “крім закладів охорони здоров’я, майно яких вноситься до статутного капіталу публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування відповідно до Закону України “Про особливості утворення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування”;

доповнити абзацом четвертим такого змісту:

“внесення майна залізничного транспорту загального користування до статутного капіталу публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування, що утворюється відповідно до Закону України “Про особливості утворення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування”;

у частині другій статті 5:

абзац одинадцятий пункту “б” після слова “освіти” доповнити словами “крім навчальних закладів, майно яких вноситься до статутного капіталу публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування відповідно до Закону України “Про особливості утворення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування”;

абзац дев’ятий пункту “г” викласти в такій редакції:

“магістральні залізничні лінії загального користування та розміщені на них технологічні споруди, передавальні пристрої, що безпосередньо використовуються для забезпечення процесу перевезень, а саме: залізничні станції та колії загального користування, тягові підстанції, контактна мережа та інші пристрої технологічного електропостачання, системи сигналізації, централізації, блокування та управління рухом поїздів, об’єкти і майно, призначені безпосередньо для виконання аварійно-відновлювальних робіт”;

3) у Законі України “Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації” (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 37, ст. 332 із наступними змінами):

у розділі “Орган управління Мінтранс” переліку об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, виключити такі позиції:

Орган управління МІНТРАНС

Майнові комплекси підприємств залізничного транспорту з їх інфраструктурою на території України

20078961 Державний центр комплексного транспортного обслуговування “Держтрансобслуговування” 252049, м. Київ, вул. Уманська, 5

09585574 Попаснянський вагоноремонтний завод 349930, Луганська обл., м. Попасна

20770332 Стрийський вагоноремонтний завод 293500, Львівська обл., м. Стрий, вул. Заводська, 3

01124483 Полтавське ПКТБ по ремонту локомотивів 314601, м. Полтава, вул. Гаєвого, 30

14294471 Дарницький вагоноремонтний завод 252105, м. Київ, вул. Алма-Атинська, 74

01124454 Київське ПКТБ по вагонах 253105, м. Київ, вул. Алма-Атинська, 74

01074957 Донецька залізниця 340066, м. Донецьк, вул. Артема, 68

01095770 Донецький державний проектно-вишукувальний інститут залізничного транспорту “Донзалізничпроект” 340002, м. Донецьк, вул. Челюскінців, 198б

01059900 Львівська залізниця 290604, м. Львів, вул. Гоголя, 1

01095801 Львівський державний проектно-вишукувальний інститут залізничного транспорту “Львівтранспроект” 290007, м. Львів, вул. Гоголя, 1

01071315 Одеська залізниця 270023, м. Одеса, вул. Чижикова, 17

01097199 Одеський державний проектно-вишукувальний інститут залізничного транспорту “Одесзалізничпроект” 270023, м. Одеса, вул. Чижикова, 19

01073828 Придніпровська залізниця 320028, м. Дніпропетровськ, вул. Карла Маркса, 108

01097415 Дніпропетровський державний проектно-вишукувальний інститут залізничного транспорту “Дніпрозалізничпроект” 320038, м. Дніпропетровськ, пр. К. Маркса, 108

01072609 Південна залізниця 310052, м. Харків, вул. Червоноармійська, 7

01056362 Український державний центр по експлуатації спеціалізованих вагонів “Укрспецвагон” 313530, Харківська обл., Лозівський район, смт Панютине, вул. Леніна, 5

01095913 Харківський державний проектно-вишукувальний інститут залізничного транспорту “Укрзалізничпроект” 310052, м. Харків, вул. Червоноармійська, 7

04713033 Південно-Західна залізниця 252034, м. Київ, вул. Лисенка, 6

24210297 Український державний центр залізничних рефрижераторних перевезень “Укррефтранс” Київська обл., м. Фастів, вул. Червоний Шлях, 1

19014832 Державне підприємство матеріально-технічного забезпечення залізничного транспорту “Укрзалізпостач” 252049, м. Київ, Повітрофлотський проспект, 23

21629133 Центральна станція зв’язку Укрзалізниці 252032, м. Київ, вул. Чапаєва, 5

21579381 Головний інформаційно-обчислювальний центр Укрзалізниці 252030, м. Київ, вул. Івана Франка, 21/23

1069755 Український державний центр транспортного сервісу “Ліски” 02092, м. Київ, вул. Довбуша, 22

1057491 Державне підприємство “Вінницятрансприлад” 21100, м. Вінниця, пл. Героїв Сталінграда, 1

31349738 Державне підприємство “Український центр механізації колійних робіт” 03680, м. Київ, вул. Качалова, 5а

30268559 Державне підприємство “Науково-конструкторське технологічне бюро колійного господарства Укрзалізниці” 49094, м. Дніпропетровськ, Набережна Перемоги, 32

16296913 Державне підприємство “Проектно-конструкторське технологічне бюро рухомого складу Укрзалізниці” 04095, м. Київ, вагонне депо “Дарниця”

31604528 Державне підприємство “Державний науково-дослідний центр залізничного транспорту України” 03049, м. Київ, вул. Уманська, 5

1057574 Державне підприємство “Рава-Руський шпалопросочувальний завод” 80316, Львівська область, Жовківський район, м. Рава-Руська, вул. Наливайка, 22

Кількість об’єктів — 29

Всього по органу управління — 29;


у розділі “Орган управління Мінтранс” переліку об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, але можуть бути корпоратизовані, виключити такі позиції:

Орган управління МІНТРАНС

Майнові комплекси підприємств залізничного транспорту з їх інфраструктурою на території України

00659109 Дніпропетровський тепловозоремонтний завод 320038, м. Дніпропетровськ, вул. Червонозаводська, 7

00740599 Львівський локомотиворемонтний завод 290018, м. Львів, вул. Залізнична, 1а

00480247 Київський електровагоноремонтний завод 252048, м. Київ, вул. Ползунова, 2

01056273 Запорізький електроремонтний завод 330002, м. Запоріжжя, вул. Залізнична, 2

00260652 Київський електротехнічний завод “Транссигнал” 252135, м. Київ, вул. Жилянська, 97

00282435 Гніванський завод СЗБ 287150, Вінницька обл., Тиврівський район, м. Гнівань

00282406 Коростенський завод залізобетонних шпал 260003, м. Коростень, вул. Маяковського,130

Кількість об’єктів — 7

Всього по органу управління — 7;

 

4) пункт 1 розділу VII “Прикінцеві положення” Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 42-43, ст. 378; 2001 р., № 11, ст. 52; 2003 р., № 24, ст. 160; 2004 р., № 22, ст. 312; 2005 р., № 33, ст. 430; 2009 р., № 42, ст. 633; 2010 р., № 9, ст. 88) доповнити абзацом такого змісту:

“Положення цього Закону не застосовуються до підприємств, установ та організацій залізничного транспорту загального користування, які реорганізовуються відповідно до Закону України “Про особливості утворення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування”;

5) частину тринадцяту статті 14 Закону України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності” (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 36, ст. 299) доповнити реченням такого змісту: “У визначених законом випадках правонаступник ліцензіата має право провадити діяльність на підставі виданої ліцензіату ліцензії в межах строку її дії до оформлення ліцензії на такого правонаступника ліцензіата”;

6) у статті 41 Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності” (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 48, ст. 483; 2010 р., № 13, ст. 128, № 46, ст. 547; 2011 р., № 42, ст. 426; із змінами, внесеними законами України від 3 листопада 2011 року № 3993-VI та 9 грудня 2011 року № 4154-VI):

абзац третій частини сьомої доповнити словами “якщо інше не визначено законом”;

доповнити частиною тринадцятою такого змісту:

“13. У визначених законом випадках правонаступник суб’єкта господарювання має право провадити діяльність на підставі документів дозвільного характеру, виданих такому суб’єкту господарювання, у межах строку їх дії до оформлення документів дозвільного характеру на правонаступника такого суб’єкта господарювання”;

7) абзац третій частини третьої статті 12 Закону України “Про екологічний аудит” (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 45, ст. 500) доповнити словами “крім визначених законом випадків”.

6. Кабінету Міністрів України:

прийняти у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом рішення про утворення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування відповідно до вимог цього Закону;

подати Верховній Раді України пропозиції щодо внесення змін до Закону України “Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації”, які випливають із цього Закону.

 

Президент України                                                          В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ

23 лютого 2012 року

№ 4442-VI

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
ПРЕДПРИЯТИЯ
ХОЛДИНГИ
ПЕРСОНЫ
ПАРТНЁРЫ
pекламные ссылки

miavia estudia

(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины

При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены

Сделано в miavia estudia.